Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven en instellingen

  1. Homepage
  2. Geen onderdeel van een categorie
  3. Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven en instellingen
Informatieplicht Energiebesparing  voor bedrijven en instellingen

Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven en instellingen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een informatieplicht voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO²-reductie in Nederland een impuls.

Wat betekent dit?

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten alle bedrijven en instellingen die onder de energiebesparingsplicht vallen, zelf een rapport indienen via het eloket van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). Klik hier voor meer informatie over de informatieplicht.

Doel van de informatieplicht

De overheid wil weten welke energiebesparende maatregelen in vestigingen (gebouwen, installaties en productieprocessen) een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Er is een verplichting, deze maatregelen in kaart te brengen en in rapportvorm aan te melden bij RVO.

Afwijkende regelingen voor grote organisaties

Voor veel grote ondernemingen geldt de informatieplicht niet, omdat zij al standaard een energie-audit uitvoeren. Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Maar ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hoeven niet te voldoen aan de informatieplicht.

Hoe kunnen bedrijven voldoen aan de informatieplicht?

Per bedrijfstak is een lijst gemaakt met erkende maatregelen voor energiebesparing. Aan de hand van deze lijst dienen bedrijven voor hun vestigingen te bepalen (incl. onderbouwing) welke maatregelen binnen vijf jaar terug zijn te verdienen. De maatregelenlijst staat in bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer (https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2018-04-05#Bijlage10).

Heeft u nog vragen of bent u op zoek naar meer informatie over de informatieplicht?

Klik hier voor meer informatie over de informatieplicht