Privacy Policy

  1. Homepage
  2. Privacy Policy
Privacyverklaring gemeente Moerdijk De gemeente Moerdijk verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. In deze verklaring leest u hoe de gemeente Moerdijk de privacy in acht neemt. De Gemeente Moerdijk gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat we nooit zomaar gegevens aan anderen geven, behalve als dat nodig is om de door u gevraagde dienst uit te voeren. Of wanneer het volgens de wet verplicht is. We gebruiken de gegevens die u verstrekt alleen maar voor het product of de dienst die u nodig heeft. Waarom hebben wij uw gegevens nodig? In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. Wanneer u zich bij de gemeente meldt voor zorg, ondersteuning, of schuldhulpverlening, hebben wij uw gegevens nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u daarbij zoveel mogelijk betrekken en u duidelijk informeren. We zullen niet meer gegevens vragen dan nodig. Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en enkel gebruikt voor de doeleinden die met u zijn besproken of wettelijk zijn toegestaan. Herkomst van de gegevens Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij deze nodig hebben om u te kunnen helpen. Daarnaast mogen wij volgens de wet een aantal systemen raadplegen, zoals de Basisregistratie Personen. Als wij gegevens over uw gezondheid nodig hebben om u verder te kunnen helpen, dan bespreken we dit met u. Voor het opvragen van medische gegevens van behandelaars hebben we een getekende verklaring van u nodig. Het delen van uw gegevens Het delen van persoonsgegevens met derden doen wij alleen wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn of wanneer u toestemming heeft gegeven. Als er meerdere instanties betrokken zijn om u te kunnen helpen hebben wij uw toestemming nodig om informatie te delen. Wij bespreken met u welke informatie wij met wie zouden willen delen, zodat u zelf kunt beslissen of u daar toestemming voor geeft. Het kan zijn dat we gegevens delen met anderen zonder dat u dat weet. Bijvoorbeeld bij meldingen over huiselijk geweld, kindermishandeling of bij verdenking van fraude. Het belang van veiligheid of opsporing weegt dan zwaarder. Uw gegevens inzien, aanpassen , verwijderen Volgens de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de Gemeente Moerdijk
  • U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarom een inzage verzoek indienen via info@inmoerdijk.nl.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
  • U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
  • U heeft het recht de Gemeente Moerdijk te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de Gemeente Moerdijk geen wettelijke reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden
Verzoeken en eventuele klachten of bezwaren kunt u richten aan de gemeente  Moerdijk via info@inmoerdijk.nl.   Heeft u vragen over uw privacy? Het online platform inmoerdijk.nl wordt gefaciliteerd door de gemeente Moerdijk. De gemeente Moerdijk heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG)  in dienst. Deze functionaris ziet toe op de naleving van de Algemene verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over privacy kunt  u terecht bij genoemde functionaris.  Deze  is bereikbaar via info@Moerdijk.nlof 0168-373600 of 140168. Ook kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens telefonisch bereikbaar via  0881805250