Ruimte voor logistiek?!

  1. Homepage
  2. Geen onderdeel van een categorie
  3. Ruimte voor logistiek?!
Ruimte voor logistiek?!

Ruimte voor logistiek?!

De afgelopen weken is er veel in het nieuws geweest over het groeiende aantal en de groeiende omvang van logistieke distributiecentra. Zo wijdde Het Brabants Dagblad een serie artikelen aan de verdozing van Brabant (https://www.ad.nl/tilburg/xxl-distributiecentra-grijze-dozen-bedreigen-brabants-landschap~a2ada1c0/) en kwam het College van Rijksadviseurs met gerichte aanbevelingen (https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2019/10/29/xxl-verdozing).

Wat is er aan de hand?

De vraag naar Logistiek vastgoed groeit en de omvang van het logistieke vastgoed wordt steeds groter, met name in Brabant. Oorzaak ligt in de aantrekkende economie en de onstuitbare opkomst van e-commerce in combinatie met de gunstige ligging langs de transport corridor Rotterdam/Antwerpen en Brabant/Limburg – Ruhrgebied.

Grootschalige XXL locaties zijn vaak distributiecentra (Europees en nationaal/regionaal) of overslagcentra. Een bekend voorbeeld is Bol.com in Waalwijk. Het Distributiecentrum van 50.000m2 dat in najaar 2017 werd opgeleverd, wordt nu al verdubbeld.De groei van grootschalige distributiecentra is een direct gevolg van de 24 uurs economie. De komende jaren wordt verdere groei voorspelt. In de Prognose bedrijventerreinen en kantoren Noord-Brabant (Stec nov. 2018) wordt voor West Brabant in de periode 2018 – 2030 uitgegaan van een uitbreidingsvraag in de logistiek en groothandel tussen de 194 en 285 hectares. Na deze periode wordt afname van de groei verwacht.

De consequenties van de huidige groei komen steeds duidelijker naar voren. Zo biedt vestiging en uitbreiding kansen voor werkgelegenheid, maar de aanwezigheid van voldoende passend personeel vormt in toenemende mate een aandachtspunt. Hetzelfde geldt voor verduurzaming. Grootschalige vestigingen bieden mooie kansen voor zonneparken op daken, maar dragen ook bij aan de “verstening” en kunnen afbreuk aan belevingswaarde.

Het college van Rijksadviseurs adviseert om per casus de belangen zorgvuldig af te wegen en waar nodig nadere eisen te stellen om maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Ook wordt geadviseerd om voor clustering te kiezen. Hierdoor kunnen bedrijven gedeeld gebruik maken van faciliteiten en blijft de ruimtelijke impact beperkt. Daarnaast adviseren ze om vestiging op bestaande bedrijventerreinen te stimuleren.

Wat betekent dit voor Moerdijk?

In 2017 heeft de regio West Brabant als voorloper voor de rest van Nederland al gekozen voor clustering van grootschalige logistiek op het Logistiek Park Moerdijk. Op deze locatie is plek voor logistieke bedrijven die groter zijn dan 5 hectare en waar “waarde wordt toegevoegd” (value added) en grote haven-gebonden logistieke bedrijven. De keuze voor dit profiel is gericht op het realiseren van zoveel mogelijk meerwaarde voor de regio, namelijk het bieden van werkgelegenheid en het benutten van de strategische, multimodale ligging op de goederencorridor.

Momenteel worden de afspraken uit 2017 geactualiseerd. Hierbij ligt grote nadruk op het maken van kwalitatieve afspraken. Zo willen gemeenten bij verzoeken tot vestiging of uitbreiding graag in gesprek over het realiseren van de meerwaarde die het bedrijf kan bieden voor de regio. Met welke kennisinstellingen of regionale bedrijven wordt samengewerkt, welke bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie, is men bereid tot gezamenlijke werkgelegenheidsprojecten te komen en hoe wordt de huisvesting van eventuele arbeidsmigranten opgelost? Ook wordt bekeken in hoeverre robotisering gestimuleerd kan worden. Naar verwachting worden concrete afspraken over deze onderwerpen in de loop van 2020 door de West-Brabantse gemeenten vastgesteld.

Specifiek in relatie tot LPM hebben de betrokken partijen reeds een stevige ambitie op gebied van duurzaamheid afgesproken. Zo wordt gas-loos gebouwd en wordt gestreefd naar energie- en CO2 neutraliteit en versterking van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Het inpassingsplan voor LPM ligt momenteel nog voor bij Raad van State, mede in relatie tot de stikstofproblematiek. Een uitspraak wordt in de loop van 2020 verwacht.(X)Xl Verdozing, College Rijksadviseurs, oktober 2019.